BVĂN HÓA VIỆT NAM

 

The Vietnamese Culture Magazine

Văn Hóa Việt Nam

 

Tạp chí bảo tồn & phát huy văn học nghệ thuật

Tô điểm non sông gấm vóc Việt

* Truy tìm và trích đăng lại các tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị liên quan đến Quê Hương - Đất Nước - Con người Việt Nam

* Tiếp nhận, tuyển đăng các sáng tác mới của văn thi sĩ khắp nơi có tâm huyết trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa, nhằm giới thiệu những tinh hoa Việt Nam 

Chủ Biên: Lê Cần Thơ 

Kỹ Thuật: Nguyễn Tuấn Huy

Tác Giả & Tác Phẩm: Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Liên Lạc : huytuannguyen@yahoo.com